GEBRUIKSVOORWAARDEN

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat deze website eigendom is van Grup Eina Digital S.L. met CIF B17789215, bedrijf geregistreerd in het handelsregister van Girona, volume 2077, folio 178, pagina GI-24761 inschrijving 1 met maatschappelijke zetel te c. Itàlia 48, Nau 3, CP 17600 Figueres (Girona), Spanje.

Grup Eina Digital S.L. draagt aan de distributeurs de verschillende subdomeinen van www.campuseina.com over, zodat hun workshops de opleidingsactiviteiten kunnen uitvoeren. De distributeurs geven als verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens van hun workshops door aan Grup Eina Digital S.L., die optreedt als supervisor van de verwerking.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: gdpr@grupeina.com.

Toepasbaarheid

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website die Grup Eina Digital S.L. beschikbaar stelt aan de internetgebruikers. De gebruiker wordt beschouwd als de persoon die toegang heeft tot, surft op, gebruikmaakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten van de website.

Toegang tot en het surfen op de website door de gebruiker impliceert de aanvaarding van al deze gebruiksvoorwaarden. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden, dient u af te zien van het gebruik van de website.

De website en de producten en diensten die worden aangeboden door Grup Eina Digital S.L. zijn bedoeld voor volwassenen die over voldoende handelingsbevoegdheid beschikken om zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te kunnen binden. Mogelijkerwijs gelden er voor het gebruik van bepaalde diensten of het contracteren van bepaalde goederen of diensten bijzondere aanvullende voorwaarden, waarvoor uitdrukkelijke toestemming vereist is en die in ieder geval prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

SSL-CERTIFICAAT (Secure Sockets Layer)

Het SSL-CERTIFICAAT zorgt voor de authenticatie, privacy en beveiliging van de informatie tussen Grup Eina Digital S.L. en de gebruiker.

Grup Eina Digital S.L. beschikt over een beveiligingscertificaat dat door SSL CERTIFICAAT wordt gebruikt om veilige verbindingen te maken.

In dit proces worden verschillende parameters ingesteld om de verbinding veilig tot stand te brengen, hetgeen wordt uitgevoerd met behulp van vooraf ingestelde sleutels, waarbij alle verzonden gegevens worden gecodeerd en gedecodeerd totdat de verbinding wordt verbroken.

Toegang tot de website

De toegang tot de website voor de gebruikers is gratis.

Voor toegang tot het privégedeelte en de trainingsinhoud door de gebruiker is echter een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, die worden gegenereerd zodra de gebruiker zich op het platform heeft geregistreerd.

Registratie op het platform wordt uitgevoerd door Grup Eina Digital S.L. met voorafgaande toestemming van de distributeurs die optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en Grup Eina Digital S.L. als de supervisor van de verwerking.

Gebruikersnaam

Nadat de gebruiker lid is geworden van de website, beschikt hij/zij over een profiel op het platform waar hij/zij de beschikbare opleidingsactiviteiten kan volgen. U ontvangt een e-mail met de toegangscode samen met de instructies om toegang te krijgen tot die pagina. Evenzo heeft de gebruiker bij toegang tot het platform de beschikking over een privégedeelte vanwaar deze zijn/haar profiel kan bewerken, een taal kan selecteren en het wachtwoord kan wijzigen in het gedeelte "Voorkeuren", als hij/zij dit nodig acht.

De gebruiker beschikt eveneens over een gedeelte met "berichten" als communicatiekanaal van waaruit hij/zij kan communiceren en vragen kan versturen naar docenten om twijfels op te lossen.

Bovendien heeft de gebruiker op deze website toegang tot verschillende bronnen die door het platform worden aangeboden, zoals onder andere een kennistest, trainingskalender of informatieverzoek.

Daarnaast aanvaardt de gebruiker dat hij/zij niet het volgende kan doen:

 • Gebruikmaken of promoten van enig bedrog, aanpassingen, exploits of andere ongeoorloofde middelen om te storen of een ongepast voordeel te verkrijgen tijdens het gebruik ervan.
 • Proberen de normale werking te onderbreken van deze website of enige andere infrastructuur die wordt beheerd door Grup Eina Digital S.L.
 • Proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze website.
 • Zich voordoen als een andere persoon bij het gebruik en de toegang tot deze website.
 • Gebruikmaken van deze website, waarbij een overtreding van enige toepasselijke wetgeving wordt begaan of een poging daartoe wordt gedaan.

Grup Eina Digital S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een gebruiker vrijelijk heeft gepubliceerd.

Inhoud en gebruik

Het bezoek aan de website door de gebruiker dient te geschieden op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de huidige wetgeving, te goeder trouw, op basis van de huidige voorwaarden en met respect voor de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Grup Eina Digital S.L. of enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Het gebruik van de inhoud van de website voor doeleinden die illegaal zijn of zouden kunnen zijn, is volledig verboden. Evenmin is het uitvoeren van enige handeling die schade of een wijziging van welke aard dan ook aan de website of de inhoud ervan toegestaan, waarvoor geen toestemming is gegeven door Grup Eina Digital S.L.

De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de meningen die zijn medewerkers erop uiten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan zijn website aan te brengen die het nodig acht, en kan zowel de inhoud en diensten die via het bedrijf worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op hun servers wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Intellectueel en industrieel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de webpagina's zijn eigendom van Grup Eina Digital S.L., reden waarom de reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie en elke andere activiteit die wordt uitgevoerd met de inhoud van de webpagina verboden is. Dit mag zelfs niet gebeuren als de bronnen worden vermeld, tenzij daarvoor de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grup Eina Digital S.L. is verkregen. Alle handelsnamen, merken of andere symbolen van welke soort dan ook op de webpagina's van het bedrijf zijn eigendom van hun eigenaren en zijn wettelijk beschermd.

Grup Eina Digital S.L. verleent geen enkele licentie of toestemming voor gebruik van welke aard dan ook van zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht met betrekking tot de website, en in geen geval zal de toegang en navigatie van de gebruikers worden opgevat als een verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van die genoemde rechten door Grup Eina Digital S.L.

Elk niet vooraf door Grup Eina Digital S.L. geautoriseerd gebruik van deze inhoud zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten en zal resulteren in aansprakelijkheden, zoals vastgelegd in de wet. Grup Eina Digital S.L. behoudt zich het recht voor om de desbetreffende gerechtelijke en buitengerechtelijke acties tegen de gebruiker de nemen.

Wijzigingen

Grup Eina Digital S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen in de inhoud van haar platform, die zij gepast acht. Zowel met betrekking tot de inhoud van het platform als in de gebruiksvoorwaarden ervan.

Verantwoordelijkheid en garanties

De website van Grup Eina Digital S.L. biedt een grote verscheidenheid aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

 • De juistheid en rechtmatigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die zijn uitgegeven door Grup Eina Digital S.L. voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.

Grup Eina Digital S.L. verklaart dat het bedrijf de nodige maatregelen heeft genomen die, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de techniek, de correcte werking van zijn website zonder virussen en schadelijke componenten mogelijk maken. Grup Eina Digital S.L. kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende situaties die als voorbeeld worden genoemd, maar niet daartoe beperkt zijn:

 • De continuïteit en beschikbaarheid van de inhoud.
 • De afwezigheid van fouten in genoemde inhoud, noch de correctie van enig defect dat zich zou kunnen voordoen.
 • De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten.
 • De schade veroorzaakt door een persoon die de beveiligingssystemen van Grup Eina Digital S.L. schendt.
 • Het gebruik dat gebruikers mogelijkerwijs maken van de inhoud op de webpagina. Als gevolg daarvan garandeert Grup Eina Digital S.L. niet dat het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud die in de website is opgenomen, voor zover van toepassing, in overeenstemming is met deze juridische kennisgeving, noch dat het gebruik van de website op zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd.
 • et gebruik door minderjarigen van de website of het verzenden van hun persoonsgegevens zonder de toestemming van hun voogden, waarbij de voogden verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van het internet.
 • De inhoud waartoe de gebruiker toegang heeft via ongeautoriseerde links of die door gebruikers zijn geplaatst via commentaren of vergelijkbare tools.
 • Het invoeren van foutieve gegevens door de gebruiker of een derde partij.

Grup Eina Digital S.L. kan de toegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk opschorten vanwege onderhouds-, reparatie-, update- of verbeteringswerkzaamheden. Wanneer de omstandigheden het echter toelaten, zal Grup Eina Digital S.L. de gebruiker tijdig vooraf op de hoogte stellen van de geplande datum voor de opschorting van de inhoud.

Daarnaast en in overeenstemming met art. 11 en 16 van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), verbindt Grup Eina Digital S.L. zich ertoe om inhoud die de huidige wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden kan aantasten of die daarmee in strijd is, te verwijderen of, waar nodig, te blokkeren.

Links

Grup Eina Digital S.L. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij en garandeert evenmin de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, uitvoerigheid, waarachtigheid, geldigheid en technische beschikbaarheid ervan.

In het geval dat andere websites links plaatsen naar de website van Grup Eina Digital S.L., zal dat niet worden beschouwd als had Grup Eina Digital S.L. toestemming gegeven voor de link of de inhoud van de website waarin de link is opgenomen, noch mag ongepaste, lasterlijke, illegale, obscene of ongeoorloofde inhoud worden opgenomen op de gelinkte pagina, of andere inhoud die in strijd is met de huidige wetgeving.

Grup Eina Digital S.L. behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de eigenaar van de website waarop de link is geplaatst indien het bedrijf van mening is dat de regelgeving wordt overtreden en om daarnaast de desbetreffende gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen te ondernemen.

Toepasselijke wetgeving en juridische bevoegdheid

De clausules in deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. De partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de rechtbanken en tribunalen van Figueres om conflicten op te lossen en doen afstand van elke andere jurisdictie.

Wijziging van deze voorwaarden en duur

Grup Eina Digital S.L. kan de in dit document vastgelegde voorwaarden, zoals ze hier worden weergegeven, op elk moment wijzigen, nadat ze naar behoren zijn gepubliceerd. Deze voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf hun implementatie op 13/10/2021, totdat ze worden gewijzigd door andere, nadat die naar behoren zijn gepubliceerd.